1.Chandra Prakash Khanal
M.Sc Physics

2.Drona Khadka
M.Ed English

3.Er.Pawan Adhikari
M.E Computer

4.Raj Singh Jora
M.Sc Csit

5.Ramjanam Chaudhary
M.Sc Maths

6.Nabraj Basel
MCA

7.Subham Singh Gupta
M.Sc Csit

8.Er.Sani Khanal
BE Computer

9.Yam Parsad Dangi
MA Stats

10.Hemraj Poudel
MA Maths

11.Padam Bhandari
MBS

12.Bikram KC
M.Sc IT

13.Ram Sundar Shah
MSc Mathmatics

14.Krishna Dev Thapa
M.Sc IT